Dla Inwestora/Projektanta

Dla Inwestora/Projektanta

Jeżeli jesteś inwestorem i rozważasz wybór sposobu ogrzewania dla projektowanych lub istniejących już budynków mieszkalnych, usługowych czy użyteczności publicznej zapoznaj się z naszą ofertą.

Skontaktuj się z nami

Pobierz niezbędną dokumentację i skontaktuj się z nami.

+48 91 450 99 99 biznes@sec.com.pl

Załączniki

Załączniki do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych oraz do Warunków Wymiany – Budowy Sieci Ciepłowniczych:

Spis treści załącznika nr 1

1.     Warunki techniczne
2.     Projekt techniczny
2.1.          Podstawy prawne
2.2.          Tryb uzgodnienia dokumentacji
2.2.1.     Koncepcja
2.2.2.     Projekt techniczny
3.     Umowa na dostawę ciepła
4.     Wymagania dla węzłów cieplnych
4.1.          Wytyczne budowlane pomieszczenia węzła cieplnego – BUDYNEK NOWY
4.1.1.     Wymagania budowlane
4.1.2.     Drzwi
4.1.3.     Ściany i strop
4.1.4.     Wentylacja pomieszczenia
4.1.5.     Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
4.1.6.     Studnia schładzająca
4.1.7.     Wymagania dodatkowe
4.2.          Wytyczne budowlane pomieszczenia węzła cieplnego – BUDYNEK MODERNIZOWANY
4.2.1.     Wymagania budowlane
4.2.2.     Drzwi
4.2.3.     Ściany i strop
4.2.4.     Wentylacja pomieszczenia
4.2.5.     Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
4.2.6.     Studnia schładzająca
4.2.7.     Posadzka
4.2.8.     Wymagania dodatkowe
4.3.          Układ technologiczny węzłów cieplnych
4.4.          Automatyka węzła
4.5.          Układ pomiarowo- rozliczeniowy
4.6.          Wymagania dotyczące przewodów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej układanych po wtórnej stronie wymiennika
4.7.          Napełnianie i uzupełnianie instalacji wewnętrznej c.o.
4.8.          Instalacja ciepłej wody użytkowej
4.9.          Węzły cieplne, których czynnikiem instalacji grzewczej jest glikol.
4.10.       Współpraca węzłów cieplnych ze źródłami OZE
5.     Wytyczne do budowy węzłów cieplnych odnośnie sposobu montażu urządzeń
6.     Realizacja inwestycji i odbiory techniczne

A1 – karta informacyjna węzła cieplnego – co, cwu, went
A2 – karta informacyjna miniwęzła
B1 – metryka węzła cieplnego
B2 – metryka węzła cieplnego
C1 – schemat nr 1 – węzeł jednofunkcyjny
C2 – schemat nr 2 – węzeł dwufunkcyjny szeregowo-równoległy
C3 – schemat nr 3 – węzeł dwufunkcyjny z zasobnikiem
C4 – schemat nr 4 – węzeł dwufunkcyjny równoległy

Spis treści załącznika nr 2

1.     Warunki dotyczące stosowanych rozwiązań technicznych
1.1.          Dobór ciepłomierzy do wody
1.2.          Rodzaj ciepłomierzy do wody grzewczej
1.3.          Podstawowe wielkości pomiarowe
1.4.          Pamięć
1.5.          Wyjście optoelektroniczne lub inne
1.6.          Miejsce montażu licznika
1.7.          Plombowanie urządzeń pomiarowych
2.     Odbiór techniczny urządzeń pomiarowych i włączenie do eksploatacji
2.1.          Warunki jakie powinny być spełnione aby ciepłomierz był podstawą do rozliczeń
2.2.          Odbiór techniczny
3.     Zalecane typy liczników
4.     Zasady opomiarowania zużycia ciepła w indywidualnych mieszkaniowych węzłach cieplnych
5.     Podliczniki ciepła
6.     Pomiar ilości nośnika ciepła
7.     Wodomierze na przewodzie wodociągowym dla potrzeb ciepłej wody
8.     Zdalny odczyt układów pomiarowych i telemetria pracy węzła cieplnego
9.     Moduł uzupełniający do pełnej telemetrii w węzłach cieplnych

Spis treści załącznika nr 3

1.     Funkcje układów automatycznej regulacji
2.     Ogólne wymagania techniczne dla urządzeń automatycznej regulacji
3.     Ogólne zasady doboru urządzeń automatycznej regulacji
4.     Zasady montażu urządzeń automatycznej regulacji
5.     Regulatory różnicy ciśnień i przepływu montowane w węzłach obcych
6.     Telemetria węzłów cieplnych i zdalny odczyt układów pomiarowych
6.1.          Moduł uzupełniający do pełnej telemetrii w węzłach cieplnych
6.1.1.     Schemat modułu uzupełniającego do pełnej telemetrii
6.1.2.     Zadania do wykonania przez Wykonawcę
6.1.3.     Zadania do wykonania przez SEC Serwis
7.     Dopuszczone do stosowania zestawy urządzeń automatycznej regulacji (zgodnie z załącznikiem nr 5).
7.1.          Samson
7.1.1.     Automatyka c.o., went. i c.t.
7.1.2.     Automatyka c.w.u.
7.1.3.     Regulacja ciśnień i przepływu
7.1.4.     Regulacja ciśnienia na uzupełnianiu instalacji c.o.
7.2.          Siemens
7.2.1.     Automatyka c.o. i c.t.
7.2.2.     Automatyka c.w.u.

Spis treści załącznika nr 4

1.     Procedura zawarcia umowy dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do obiektów ciepłowniczych
2.     Alternatywny sposób zasilania obiektu
3.     Rozdzielnica węzła cieplnego
4.     Oświetlenie w węźle cieplnym
5.     Technologiczna rozbudowa rozdzielnicy węzła cieplnego
6.     Instalacja elektryczna wewnątrz węzła cieplnego
7.     Ochrona przeciwporażeniowa instalacji elektrycznej węzła cieplnego
8.     Wytyczne dotyczące instalacji wyrównawczej w pomieszczeniu węzła
9.     Wytyczne dotyczące ograniczników przepięć
10.  Uwagi

Spis treści załącznika nr 6

1.     Węzeł główny
1.1.          Wymiennik ciepła
1.2.          Pompa obiegowa
1.3.          Zawory regulacyjne
1.4.          Czujnik temperatury
1.5.          Opory hydrauliczne
1.6.          Telemetria i liczniki ciepła węzła cieplnego
1.7.          Zbiornik buforowy
2.     Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
2.1.          Lokalizacja indywidualnych liczników i miniwęzłów cieplnych
2.2.          Wytyczne do odbioru liczników ciepła
2.3.          Zdalny odczyt liczników ciepła miniwęzłów
2.4.          Wyposażenie miniwęzła cieplnego
2.5.          Instalacja wewnętrzna c.o. budynku
2.6.          Instalacja ciepłej wody użytkowej
2.7.          Izolacja termiczna instalacji wewnętrznej c.o. budynku (od węzła głównego do mieszkaniowych liczników ciepła)
2.8.          Uruchomienie i regulacja instalacji
2.9.          Inne uwagi

Spis treści załącznika nr 7

1.     Instalacja odbiorcza
2.     Liczniki ciepła (mieszkaniowe)
3.     Wodomierze do wody ciepłej
4.     Lokalizacja indywidualnych liczników ciepła i wodomierzy
5.     Telemetria i liczniki ciepła węzła cieplnego
6.     Instalacja ciepłej wody użytkowej
7.     Izolacja termiczna instalacji wewnętrznej c.o. budynku (od węzła głównego do mieszkaniowych liczników ciepła)
8.     Uruchomienie i regulacja instalacji
9.     Współpraca kotłów ze źródłem OZE
10.  Warunki ogólne

 

Spis treści załącznika nr 8

1.     Wymagania formalno – prawne przyłączenia
2.     Zawartość dokumentacji
2.1.          Projekt techniczny kotłowni gazowej – część technologiczna
2.2.          Projekt techniczny kotłowni gazowej – część elektryczna i AKPiA
2.3.          Wymagania dla kotłowni na paliwo gazowe
3.     Technologia projektowanej kotłowni
3.1.          Obieg kotłowy i obieg grzewczy
3.2.          Automatyczna regulacja kotłowni gazowych
3.2.1.     Wymagania techniczne dla urządzeń stosowanych w kotłowniach
3.2.2.     Regulatory temperatury
3.2.3.     Sterowniki PLC, Panele HMI
3.2.4.     Zawory regulacyjne
3.2.5.     Napędy zaworów regulacyjnych
3.2.6.     Czujniki temperatury
3.2.7.     Aparatura kontrolno – pomiarowa
3.2.8.     SCADA
3.3.          Układ pompowy – pompy obiegowe i cyrkulacyjne
3.4.          Przewody i armatura odcinająca
3.5.          Studnia schładzająca
3.6.          Urządzenia zabezpieczające
3.7.          Instalacje elektryczne i AKPiA kotłowni
3.8.          Układ uzupełniania zładu instalacyjnego
3.9.          Urządzenia pozostałe
4.     Wytyczne do obliczeń i doboru urządzeń
4.1.          Instalacje centralnego ogrzewania
4.2.          Instalacja ciepłej wody użytkowej
4.3.          Współpraca z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi (tzw. miniwęzłami) lub węzłami cieplnymi z indywidualnym pomiarem zużytego ciepła
4.4.          Współpraca kotłów ze źródłem OZE
5.     Odbiory techniczne

Spis treści załącznika nr 9

1.     Warunki techniczne
2.     Projekt techniczny
2.1.          Podstawy prawne
2.2.          Zawartość projektu
2.3.          Wymagania i obowiązki projektanta
2.4.          Tryb uzgodnienia dokumentacji
2.4.1.     Koncepcja
2.4.2.     Projekt
3.     Wymagania dotyczące projektowanej technologii, materiałów i urządzeń
3.1.          Rury stalowe (przewodowe)
3.2.          Izolacja poliuretanowa
3.3.          Rury osłonowe PE
3.4.          Trójniki preizolowane
3.5.          System alarmowy
3.6.          Zespoły złącz (mufy)
3.7.          Badanie spoin spawanych
3.8.          Armatura
3.8.1.     Armatura w komorach ciepłowniczych (armatura niepreizolowana) oraz na sieciach napowietrznych
3.8.2.     Armatura zaporowa
3.8.3.     Armatura stosowana na obejściach (bypass)
3.8.4.     Armatura preizolowana – zawory odcinające
3.8.5.     Armatura regulacyjna do stosowania w komorach
3.8.6.     Odpowietrzenia i odwodnienia ciepłociągów
3.8.7.     Armatura pomiarowa w komorach
3.9.          Wymagania branży elektrycznej dotyczące budowy/przebudowy/modernizacji komór ciepłowniczych
3.10.       Wymagania branży AKPiA dotyczące budowy/przebudowy/modernizacji komór ciepłowniczych
4.     Lokalizacja ciepłociągów pod jezdniami i torowiskami
5.     Ogólne wytyczne dotyczące kompensacji wydłużeń cieplnych i ciepłociągów
6.     Ogólne wytyczne dotyczące kompensatorów osiowych mieszkowych (do montowania w komorach)
7.     Warunki dopuszczenia sieci ciepłowniczej do eksploatacji i przyjęcia przez SEC

D – układ do pomiaru ciśnienia i temperatury

Spis treści załącznika nr 10

1.     Przedmiot opracowania
2.     Ogólne zasady projektowania
3.     Określenia podstawowe
4.     Wytyczne i wymagania techniczne dotyczące kanalizacji teletechnicznej
4.1.          Dobór materiałów
4.1.1.     Rury optotelekomunikacyjne
4.1.2.     Rury osłonowe
4.1.3.     Studnie kablowe i zasobniki światłowodowe
4.1.4.     Złączki rur i uszczelki końców rur kanalizacji teletechnicznej
4.1.5.     Taśma ostrzegawcza
4.2.          Układanie rur kanalizacji teletechnicznej wzdłuż sieci ciepłowniczej
4.2.1       Na odcinkach ciepłociągu ułożonego podziemnie
4.2.2       Na odcinkach ciepłociągu z dodatkową rurą ochronną
4.2.3       Na odcinkach ciepłociągu w zamkniętych kanałach ciepłowniczych
4.2.4       Na odcinkach ciepłociągu w komorach ciepłowniczych
4.2.5       Na odcinkach ciepłociągu ułożonego napowietrznie
4.2.6       Wprowadzenie rur kanalizacji teletechnicznej do budynków
4.3.          Montaż studni kablowych i zasobników światłowodowych
4.4.          Badania zmontowanych odcinków rur kanalizacji teletechnicznej
5.     Wytyczne i wymagania techniczne dotyczące instalacji kabli światłowodowych
5.1.          Dobór materiałów
5.1.1.     Kable światłowodowe
5.1.2.     Kody oznaczeń włókien i tub światłowodowych
5.1.3.     Mufy złączowe
5.1.4.     Przełącznice światłowodowe
5.1.5.     Stelaże zapasów kabli
5.2.          Instalacja kabli światłowodowych
6.     Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
6.1.          Wymagania ogólne
6.2.          Projekt techniczny kanalizacji teletechnicznej
6.3.          Projekt techniczno – wykonawczy kanalizacji teletechnicznej
6.4.          Projekt techniczno – wykonawczy linii światłowodowych
7.     Warunki dopuszczenia sieci światłowodowej do eksploatacji i przyjęcia przez SEC
8.     Normy i dokumenty związane – Telekomunikacyjne Linie Kablowe

Spis treści załącznika nr 11

1.     § Podstawa prawna
2.     § Przedmiot umowy
3.     § Obowiązki dostawcy
4.     § Obowiązki odbiorcy
5.     § Tytuł prawny do nieruchomości
6.     § Termin wykonania umowy
7.     § Kary umowne oraz odszkodowania
8.     § Obowiązek odbioru ciepła i usług przesyłania oraz zasady rozliczeń stron
9.     § Opłata przyłączeniowa
10.  § Skutki niewykonania przez odbiorcę zobowiązania do odbioru ciepła i usług przesyłania
11.  § Sposób dokumentowania wykonania prac budowlanych
12.  § Miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci ciepłowniczej, urządzeń i/lub instalacji
13.  § Okres obowiązywania umowy oraz prawo do wypowiedzenia umowy
14.  § Zobowiązanie do przelewu praw i obowiązków z niniejszej umowy
15.  § Klauzula poufności
16.  § Ochrona danych osobowych
17.  § Postanowienia końcowe