SEC

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych

Zwany dalej Odbiorcą faktur oświadcza, że zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyraża zgodę / nie wyraża zgody na wystawianie i przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez spółkę SEC Sp. z o.o. faktur elektronicznych z tytułu świadczonych usług. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że zmiana adresu e-mail przeznaczonego do otrzymywania faktur elektronicznych wystawianych przez spółkę SEC Sp. z o.o. wymaga powiadomienia spółki SEC Sp. z o.o. w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego – pod rygorem przyjęcia, iż faktura elektroniczna została skutecznie doręczona na dotychczasowy adres podany przez Odbiorcę faktur w niniejszym oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych.