E-faktura

Oświadczenie

Formularz zgłoszeniowy – oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych

    * pola wymagane.

    Odbiorca faktur oświadcza, że zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 Poz. 2174 z póź. zm.) wyraża zgodę / nie wyraża zgody na wystawianie i przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez spółkę SEC Sp. z o.o. faktur elektronicznych z tytułu świadczonych usług. Jednocześnie Odbiorca faktur przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zmiana adresu e-mail przeznaczonego do otrzymywania faktur elektronicznych wystawianych przez spółkę SEC Sp. z o.o. wymaga powiadomienia spółki SEC Sp. z o.o. o tym fakcie w formie pisemnej co najmniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego – pod rygorem przyjęcia, iż faktura elektroniczna została skutecznie doręczona na dotychczasowy adres podany przez Odbiorcę faktur w powyższym oświadczeniu.

    Oświadczenie