Jak czytać fakturę

Opis faktury VAT - objaśnianie pojęć

Opis faktury VAT - objaśnianie pojęć

1.

Data wykonania usługi – ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

2.

Numer identyfikujący Odbiorcę ciepła w systemie rozliczeniowym SEC.

3.

Forma płatności, wybrana przez Odbiorcę (przelew, płatność gotówką w SEC).

4.- 5.

Opłata zmienna, zależna od zużycia ciepła, wyliczona na podstawie wskazań licznika ciepła i stawek określonych dla danej grupy taryfowej.

6.- 7.

Opłata stała, niezależna od zużycia ciepła, czyli rata w wysokości 1/12 opłaty rocznej, wynikającej z przemnożenia zamówionej mocy cieplnej i stawek dla danej grupy taryfowej.

8.

Opłata za podgrzaną wodę (tj. nośnik ciepła), czyli napełnienie instalacji wewnętrznej na potrzeby centralnego ogrzewania, naliczana gdy napełnienie wystąpiło. Wysokość opłaty określana jest dla danego lokalu na podstawie wskazań wodomierza, zainstalowanego w węźle cieplnym.

9.

Opłata za obsługę odbiorców, pobierana jest w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za obsługę odbiorców dla danej grupy taryfowej. Dotyczy tylko spółek obrotu ciepłem od A do R (oprócz FGH).

10.

Moc zamówiona, czyli zadeklarowana w umowie przez Odbiorcę największa moc cieplna dla Jego obiektu, która – zgodnie z przepisami – musi być zapewniona przy temperaturze zewnętrznej -16°C, by mogły być zapewnione wszystkie potrzeby cieplne w obiekcie (ogrzewanie i podgrzew wody użytkowej)

11.

Jednostkowe ceny netto (bez VAT), zgodne z cenami i stawkami opłat aktualnej Taryfy dla ciepła lub cennika opłat.

back 10

12.

W – wodomierz.

13.

L – licznik ciepła.

14.

Symbol oznaczający grupę Odbiorców o jednakowych cenach ciepła i zasadach rozliczeń.