Dla Inwestora/Projektanta pliki 2

Dla Inwestora/Projektanta pliki 2

Spis treści załącznika nr 10

1.     Przedmiot opracowania
2.     Ogólne zasady projektowania
3.     Określenia podstawowe
4.     Wytyczne i wymagania techniczne dotyczące kanalizacji teletechnicznej
4.1.          Dobór materiałów
4.1.1.     Rury optotelekomunikacyjne
4.1.2.     Rury osłonowe
4.1.3.     Studnie kablowe i zasobniki światłowodowe
4.1.4.     Złączki rur i uszczelki końców rur kanalizacji teletechnicznej
4.1.5.     Taśma ostrzegawcza
4.2.          Układanie rur kanalizacji teletechnicznej wzdłuż sieci ciepłowniczej
4.2.1       Na odcinkach ciepłociągu ułożonego podziemnie
4.2.2       Na odcinkach ciepłociągu z dodatkową rurą ochronną
4.2.3       Na odcinkach ciepłociągu w zamkniętych kanałach ciepłowniczych
4.2.4       Na odcinkach ciepłociągu w komorach ciepłowniczych
4.2.5       Na odcinkach ciepłociągu ułożonego napowietrznie
4.2.6       Wprowadzenie rur kanalizacji teletechnicznej do budynków
4.3.          Montaż studni kablowych i zasobników światłowodowych
4.4.          Badania zmontowanych odcinków rur kanalizacji teletechnicznej
5.     Wytyczne i wymagania techniczne dotyczące instalacji kabli światłowodowych
5.1.          Dobór materiałów
5.1.1.     Kable światłowodowe
5.1.2.     Kody oznaczeń włókien i tub światłowodowych
5.1.3.     Mufy złączowe
5.1.4.     Przełącznice światłowodowe
5.1.5.     Stelaże zapasów kabli
5.2.          Instalacja kabli światłowodowych
6.     Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
6.1.          Wymagania ogólne
6.2.          Projekt techniczny kanalizacji teletechnicznej
6.3.          Projekt techniczno – wykonawczy kanalizacji teletechnicznej
6.4.          Projekt techniczno – wykonawczy linii światłowodowych
7.     Warunki dopuszczenia sieci światłowodowej do eksploatacji i przyjęcia przez SEC
8.     Normy i dokumenty związane – Telekomunikacyjne Linie Kablowe

Spis treści załącznika nr 11

1.     § Podstawa prawna
2.     § Przedmiot umowy
3.     § Obowiązki dostawcy
4.     § Obowiązki odbiorcy
5.     § Tytuł prawny do nieruchomości
6.     § Termin wykonania umowy
7.     § Kary umowne oraz odszkodowania
8.     § Obowiązek odbioru ciepła i usług przesyłania oraz zasady rozliczeń stron
9.     § Opłata przyłączeniowa
10.  § Skutki niewykonania przez odbiorcę zobowiązania do odbioru ciepła i usług przesyłania
11.  § Sposób dokumentowania wykonania prac budowlanych
12.  § Miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci ciepłowniczej, urządzeń i/lub instalacji
13.  § Okres obowiązywania umowy oraz prawo do wypowiedzenia umowy
14.  § Zobowiązanie do przelewu praw i obowiązków z niniejszej umowy
15.  § Klauzula poufności
16.  § Ochrona danych osobowych
17.  § Postanowienia końcowe