Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych • § 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (zwana dalej „SEC”), ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS 131910, NIP 851-010-94-44, www.sec.com.pl, bok@sec.com.pl, tel. +48 91 450 99 99 Z Inspektorem ochrony danych osobowych Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. można się kontaktować pisząc na adres pocztowy, lub adres elektroniczny: iod@sec.com.pl, najlepiej z dopiskiem: ,,Inspektor danych osobowych".

 • § 2. Cele i podstawy przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa – w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w celach:
  • zawarcia i realizacji umowy na korzystanie z naszych usług na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszymi usługami,
  • marketingu i promocji usług oferowanych przez SEC,
  • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
  • dochodzenia należności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
  • ewentualnych sporów sądowych, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
  • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
  • wywiązania się z obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami prawa.

  W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 • § 3. Kategorie danych, które przetwarzamy
  Aby realizować dla Państwa usługi, przetwarzamy poniższe dane:
  • zawarcia i realizacji umowy na korzystanie z naszych usług na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszymi usługami,
  • dane niezbędne do zawarcia, realizacji, a także rozwiązania umów zawartych z SEC – m.in. imię, nazwisko, pesel, dane kontaktowe, dane dotyczące nieruchomości, której dotyczy umowa,
  • nagrania wizerunku - dane nagrywane w siedzibie SEC związane z zabezpieczeniem mienia,
  • dane audio - dane związane z nagrywaniem rozmów pracowników SEC z klientami dzwoniącymi do SEC.

 • § 4. Odbiorcy danych
  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji umowy – są to m.in. podmioty z naszej grupy kapitałowej, podmiotom świadczącym na rzecz sprzedawcy usługi informatyczne, usługi w zakresie dochodzenia należności z umowy oraz w zakresie wystawiania i dostarczania faktur. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań.

 • § 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • § 6. Okres przechowywania danych (okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu)
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:
  • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do celów archiwalnych, do czasu wycofania tej zgody,
  • w zakresie marketingu i promocji oferowanych usług, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie,
  • w zakresie badania satysfakcji klientów i określania, jakości naszej obsługi, przez okres obowiązywania umowy,
  • w zakresie dochodzenia należności – przez okres 5 lat od zakończenia umowy,
  • w zakresie sporów sądowych przez okres 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie.

 • § 7. Prawa dotyczące danych osobowych
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • § 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie przez Pana/Panią danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nieprzekazania wymaganych danych niezbędnych do realizacji umowy - uniemożliwi jej zawarcie oraz realizację.

 • § 9. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry