Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych • § 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych Odbiorców (Kupujących) jest Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (zwana dalej „SEC”), ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS 131910, NIP 851-010-94-44, www.sec.com.pl, bok@sec.com.pl, tel. +48 91 450 99 99 Z Inspektorem ochrony danych osobowych Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. można się kontaktować pisząc na adres pocztowy, lub adres elektroniczny: iod@sec.com.pl, z dopiskiem: ,,Inspektor danych osobowych".

 • § 2. Cele i podstawy przetwarzania
  Dane osobowe Odbiorców przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa – w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w celach:
  • zawarcia i realizacji umowy na korzystanie z naszych usług na podstawie zainteresowania Odbiorców naszymi usługami,
  • marketingu i promocji usług oferowanych przez SEC,
  • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
  • dochodzenia należności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
  • ewentualnych sporów sądowych, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
  • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
  • wywiązania się z obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami prawa,
  • spełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy.

  W pozostałych przypadkach dane osobowe Odbiorców przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 • § 3. Kategorie danych, które przetwarzamy
  Aby realizować dla Państwa usługi, przetwarzamy poniższe dane:
  • dane niezbędne do zawarcia, realizacji, a także rozwiązania umów zawartych z SEC – m.in. nazwa, numer KRS, numer REGON, numer NIP, adres siedziby, dane dotyczące reprezentacji, dane kontaktowe, dane dotyczące nieruchomości, których dotyczy umowa,
  • nagrania wizerunku - dane nagrywane w siedzibie SEC związane z zabezpieczeniem mienia,
  • dane audio - dane związane z nagrywaniem rozmów pracowników SEC z klientami dzwoniącymi do SEC.
  Szczegółowe i pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przekazywane są Klientom podczas zawierania umowy lub udzielania odpowiedzi na zapytanie skierowane do Inspektorem danych osobowych.
 • § 4. Odbiorcy danych
  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji umowy – są to m.in. podmioty z naszej grupy kapitałowej, podmiotom świadczącym na rzecz sprzedawcy usługi informatyczne, usługi w zakresie dochodzenia należności z umowy oraz w zakresie wystawiania i dostarczania faktur. Odbiorcą danych osobowych Odbiorców będą również organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań.

 • § 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Dane osobowe Odbiorców nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • § 6. Okres przechowywania danych (okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu)
  Dane osobowe Odbiorców będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:
  • w zakresie realizacji zawartej przez Odbiorców umowy, przez okres do czasu zakończenia jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Odbiorców zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do celów archiwalnych, do czasu wycofania tej zgody,
  • w zakresie marketingu i promocji oferowanych usług, przez okres do czasu wycofania przez Odbiorców zgody na takie przetwarzanie,
  • w zakresie badania satysfakcji klientów i określania, jakości naszej obsługi, przez okres obowiązywania umowy,
  • w zakresie dochodzenia należności – przez okres 5 lat od zakończenia umowy,
  • w zakresie sporów sądowych przez okres 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.

 • § 7. Prawa dotyczące danych osobowych
  Odbiorcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Odbiorców, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy Odbiorcy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Odbiorców narusza przepisy RODO. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 • § 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie przez Odbiorców danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nieprzekazania wymaganych danych niezbędnych do realizacji umowy - uniemożliwi jej zawarcie oraz realizację.

 • § 9. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
  Dane osobowe Odbiorców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry