Rekompensata

Jeżeli jesteś Podmiotem,

spełniającym niżej wymienione warunki oznacza to, że jesteś uprawniony do zakupu ciepła po średniej cenie wytwarzania na cele podstawowej lub statutowej działalności.

Wypełnij poniższe oświadczenie, a następnie: 

Wypełnij to oświadczenie jeśli:

Oświadczenie

Jesteś Podmiotem takim jak:

 • wspólnoty mieszkaniowe, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048),
  lub
 • spółdzielnie mieszkaniowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
 • podmioty inne niż podmioty, o których mowa w pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;

Wypełnij to oświadczenie jeśli:

Oświadczenie

Jesteś Podmiotem takim jak:

 • podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, np. publiczny szpital,
 • jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
 • noclegownia albo ogrzewalnia,
 • jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmiot systemu oświaty, np. szkoły podstawowe,
 • podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,
 • kościół lub inny związek wyznaniowy,
 • podmiot prowadzący działalność kulturalną,
 • podmiot prowadzący działalność archiwalną,
 • ochotnicza straż pożarna,
 • placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,
 • rodzinny dom pomocy,
 • centrum integracji społecznej,
 • klub integracji społecznej,
 • warsztat terapii zajęciowej,
 • organizacja pozarządowa, w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielnia socjalna.

Warunki pozwalające uznać Odbiorcę jako Podmiot w rozumieniu Ustaw znajdą Państwo na stronie:
www.sec.com.pl/rekompensata/warunki

Treść ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw poniżej:
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2543_u.htm