{favicon}
SEC

Skąd bierze się smog?

Jak powstaje smog?

Smog powstaje w wyniku mie­sza­nia się powie­trza ze spa­linami przy bez­wietrz­nej pogo­dzie i dużej wil­got­no­ści. Naj­bar­dziej nara­żone na niego są mia­sta i miej­sco­wo­ści poło­żone w natu­ral­nych obni­że­niach gruntu. Zja­wi­sko powstaje wsku­tek inwer­sji tem­pe­ra­tu­ro­wej – to zna­czy, że war­stwa chłod­niej­szego powie­trza, znaj­du­jąca się niżej, zatrzy­my­wana jest przez znaj­du­jącą się nad nią war­stwę cie­płego powie­trza. Dzieję się tak naj­czę­ściej pod­czas wyżu atmos­ferycznego.

W skład smogu wcho­dzą szko­dliwe sub­stan­cje che­miczne, takie jak pyły zawie­szone, wodo­ro­tlenki, tlenki azotu i siarki. Do naj­groź­niej­szych sub­stan­cji zali­czane są pyły zawie­szone (PM10 i PM 2,5), benzo(a)piren oraz tlenki azotu. Źró­dłem pocho­dze­nia tych sub­stan­cji jest dzia­łal­ność czło­wieka, a główną przy­czyną zanie­czysz­cze­nia powie­trza tymi sub­stan­cjami jest tzw. niska emi­sja.

Co to zna­czy niska emi­sja?

Naj­pro­ściej, niska emi­sja to wszel­kie spa­liny prze­do­sta­jące się do powie­trza na niskiej wyso­ko­ści. Przy­jęło się, że ter­min ten doty­czy wszel­kich komi­nów o wyso­ko­ści poni­żej 40 m, jed­nak więk­szość spa­lin odpo­wie­dzial­nych za niską emi­sję uwal­niana jest na wyso­ko­ści do 20 m. Wyso­kość, na któ­rej spa­liny uwal­niane są do atmos­fery jest klu­czowa ze względu na opi­saną powy­żej inwer­sję tem­pe­ra­tu­rową, bowiem 40 m jest dolną gra­nicą dla tego zja­wi­ska.

Przy­czyną niskiej emi­sji jest nie­efek­tywne spa­la­nie paliw (węgla, drewna, oleju), a czę­sto także śmieci w indy­wi­du­al­nych pie­cach i lokal­nych kotłow­niach – tutaj powstają głów­nie bezno(a)piren (86 proc. cał­ko­wi­tej emi­sji tego związku) oraz pyły PM10 i PM2,5 (nie­mal 50 proc. cał­ko­wi­tej emi­sji każ­dego z nich). Kolej­nym czyn­ni­kiem jest trans­port dro­gowy, któ­rego udział w emi­sji pyłów wynosi 9,0 proc. dla PM10 i 13,3 proc. dla PM2,5 (dane: Główny Inspek­to­rat Och­rony Śro­do­wi­ska, 2016).

Wła­śnie z uwagi na nie­wielką wyso­kość uwal­nia­nia spa­lin oraz brak norm śro­do­wi­sko­wych dla tego typu źró­deł, zja­wi­sko to jest tak szko­dliwe. Zanie­czysz­cze­nia gro­ma­dzą się wokół miej­sca powsta­wa­nia, czyli zazwy­czaj w zabu­do­wie miesz­kal­nej, bez­po­śred­nio szko­dząc żyją­cym tam ludziom. smog

Fragment artykułu zamieszczonego na stronie www.cieplosystemowe.pl - przeczytaj całość.