KOMUNIKAT DOT. NALICZANIA REKOMPENSAT ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ

2 grudnia 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło stanowisko odnośnie interpretacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła*. W związku z powyższym, z uwagi na zbyt niską średnią cenę ciepła, system ciepłowniczy Szczecińskiej Energetyki Cieplnej** nie spełnia kryteriów wejścia w system rekompensat za energię cieplną.

Wspólnie z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie podjęliśmy szereg działań mających na celu wyjaśnienie nieścisłości interpretacyjnych i ustalenie prawidłowego sposobu postępowania w zakresie rozliczania Klientów.

Ze stanowiska przekazanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Zarządcę Rozliczeń SA – Klienci SEC powinni być rozliczani wg cen i stawek opłat określonych w Taryfie dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bez rekompensaty.

W związku z powyższym faktury za grudzień zostały wystawione bez naliczonej rekompensaty, a dotychczas naliczone rekompensaty będą skorygowane w najbliższych okresach rozliczeniowych.

* Stanowisko odnośnie interpretacji art. 3 ust 5 w związku z art. 12 ust 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), zwanej alej „ustawą” dotyczące stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

**nie dotyczy indywidualnych kotłowni lokalnych

Linki:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska – interpretacja ustawy
Zarządca Rozliczeń S.A – komunikat w sprawie stosowania stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska