Modernizacja sieci ciepłowniczej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II” obejmuje modernizację infrastruktury w miejskim systemie ciepłowniczym eksploatowanym przez SEC. Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na pięć obszarów zadaniowych, tj.:

 • Przebudowa sieci kanałowych na sieci preizolowane;
 • Wymiana izolacji na sieciach napowietrznych;
 • Przebudowa węzłów grupowych na węzły indywidualne wraz z budową przyłączy;.
 • Instalacja automatyki i telemetrii na sieciach i węzłach ciepłowniczych;
 • Likwidacja kotłowni lokalnej i przyłączenie odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej;

Inwestycje dotyczące przebudowy sieci kanałowych obejmują modernizację odcinków sieci wykonanych w technologii kanałowej o długości 20,05 km, tj. 18% ogółu sieci kanałowych w miejskim systemie ciepłowniczym. Do Projektu włączono najbardziej awaryjne odcinki sieci o wyeksploatowanej lub zdewastowanej izolacji termicznej.

Zadania modernizacyjne polegające na wymianie izolacji obejmują modernizację odcinków sieci napowietrznej o długości 1,88 km, tj. 7 % ogółu napowietrznych sieci cieplnych w miejskim systemie ciepłowniczym. W ramach tych zadań, modernizacji zostaną poddane wszystkie sieci napowietrzne z wyłączeniem tych, które zostały już zmodernizowane lub są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają nakładów inwestycyjnych.

Zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy sieci ciepłowniczych obejmują przebudowę 18 węzłów grupowych wraz z zewnętrzną instalacją odbiorczą na węzły indywidualne oraz sieć ciepłowniczą z przyłączami. W ramach tych zadań modernizacją zostaną objęte duże węzły grupowe zbudowane w starej technologii i współpracujące z wyeksploatowanymi zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi. Efektem realizacji zadań jest wybudowane 59 węzłów indywidualnych oraz 2,74 km sieci ciepłowniczej.

W ramach grupy zadań związanych z automatyką i telemetrią Spółka planuje budowę nowej armatury na wyselekcjonowanych odcinkach sieci ciepłowniczej, której zadaniem będzie zwiększenie możliwości regulacyjnych systemu, redukcja ciśnień na niżej położonych sieciach osiedlowych i zwiększanie dyspozycji mocy na sieciach osiedlowych zlokalizowanych na wyższych rzędnych terenu. Ponadto, w ramach tej grupy kosztowej inwestor planuje wdrożenie zautomatyzowanego systemu do procesu zdalnego odczytów z ciepłomierzy obejmującego 2400 punktów odczytowych na terenie lewobrzeżnej części Szczecina. W ramach przedsięwzięcia zostaną zainstalowane moduły zdalnego odczytu na istniejących węzłach ciepłowniczych. Dodatkowo zostanie zainstalowany system zdalnej kontroli stanów awaryjnych na sieciach preizolowanych. System będzie stanowić narzędzie dozoru sieci preizolowanej należącej do SEC Sp. z o.o., które służy do wczesnego wykrywania wilgoci w rurociągach ciepłowniczych. Na system składają się detektory wraz z oprzyrządowaniem (antenami, akumulatorami, akcesoriami montażowymi), które montuje się w węzłach lub komorach ciepłowniczych, oraz internetowy interface umożliwiający zdalną kontrolę detektorów przez komputer lub urządzenie mobilne podłączone do sieci internetowej.

W ramach ostatniego obszaru inwestycyjnego zostanie wykonana likwidacja wyeksploatowanej kotłowni lokalnej o mocy 144 kW zlokalizowanej przy ul. Zacisznej 3 w Szczecinie i przyłączenie odbiorców zasilanych dotychczas z kotłowni lokalnej do miejskiej sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez SEC.

Modernizacja sieci ciepłowniczej

Project No: POIS.01.05.00-00-0031/16

Status: zrealizowany

Czas realizacji: 2017 - 2022

Project value: 69 874 495,66 PLN

Amount of funding: 35 636 177,00 PLN

Zakres prac przy projekcie:

 • 25 km sieci zmodernizowanych sieci ciepłowniczych
 • 60 nowych węzłów

Na Prawobrzeżu w rejonie ulic

 • Jasna, Turkusowa
 • Kolorowych Domów
 • Dąbska

Na Lewobrzeżu w rejonie ulic

 • Ku Słońcu
 • Międzyodrze (Bytomska, Rybnicka)
 • Chopina, Rugiańska
 • Szymanowskiego, Ogińskiego
 • Bogurodzicy, Kaszubska
 • Bogusława, Kr. Jadwigi

Informacje o zgłaszaniu nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Wszystkie projekty w ramach projektu Unia 3 powinny być realizowane w sposób:
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich realizacji, fakt ten należy zgłosić odpowiednim służbom. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości można skorzystać z formularza na stronie http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansow/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.