Przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie (dzielnica Podjuchy) do miejskiej sieci ciepłowniczej

Przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie (dzielnica Podjuchy) do miejskiej sieci ciepłowniczej

Status: zrealizowany

Czas realizacji: 2017 - 2022

Zakres prac przy projekcie:

CEL PROJEKTU:
Zapewnienie nowym odbiorcom dostępu do ciepła sieciowego pochodzącego z wysokosprawnej kogeneracji.

PLANOWANE EFEKTY:
Długość planowanej sieci ciepłowniczej – 3,84 km.

Projekt nr POIS.01.06.02-00-0020/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.2. Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

OPIS PROJEKTU:
Projekt zakłada budowę nowej infrastruktury przesyłowej łączącej planowane osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodniej w Szczecinie z miejską siecią ciepłowniczą Szczecina.. W efekcie realizacji projektu powstanie sieć ciepłownicza wysokich parametrów wraz z przepompownią, kanalizacją teletechniczną i siecią światłowodową służąca do sterowania pracą systemu ciepłowniczego. Całość nowej infrastruktury stworzy warunki do przyłączenia nowych odbiorców ciepła do efektywnego systemu ciepłowniczego eksploatowanego przez Szczecińską Energetykę Cieplną.

PLANOWANY CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
Lata 2017 – 2022

WARTOŚĆ PROJEKTU:
Koszty całkowite Projektu to 11.708.100,00 zł;
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to: 6.114.574,38 zł

Informacje o zgłaszaniu nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Wszystkie projekty w ramach projektu Unia 3 powinny być realizowane w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich realizacji, fakt ten należy zgłosić odpowiednim służbom. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości można skorzystać z formularza na stronie http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/ lub wysłać wiadomość na adres
e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.