Projekt SEC w wielkim mieście

Projekt SEC w wielkim mieście

Celem projektu jest uciepłownienie Szczecina. Dbając o czyste powietrze i zdrowie mieszkańców, we współpracy z Zarządcami nieruchomości i oczywiście Mieszkańcami, chcemy dotrzeć do tych zakątków naszego miasta, które wciąż ogrzewane są nieekologicznie.

Nasz kraj dusi się smogiem

Projekt rozpoczęliśmy w grudniu 2020 roku, ponieważ zima, to czas kiedy nasz kraj dusi się smogiem. Ogromny wpływ na jakość naszego powietrza ma sposób zaopatrywania w ciepło gospodarstw domowych. Jedynie 30% ciepła jest wytwarzane w systemach ciepłowniczych, pozostała większość powstaje w indywidualnych instalacjach grzewczych. I choć nasze piękne miasto nie stoi na szczycie niechlubnej listy miast z największym smogiem, wciąż musimy robić co w naszej mocy, aby jakość powietrza uległa poprawie.

Ciepło systemowe SEC zapewnia:

Bezpieczeństwo

Oszczędność

Pewność

Wygodę

Ekologię

Dołączenie do sieci ciepłowniczej

Dlatego wychodzimy naprzeciw Zarządcom, ale przede wszystkim Mieszkańcom i proponujemy im dołączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej na dogodnych warunkach. Oznacza to, że ogrzewane nieekologicznie przestrzenie na mapie Szczecina, będą mogły, przy wsparciu finansowym na poziomie inwestycyjnym, dołączyć do naszej sieci.

Niezawodność i ciągłość

Cie­pło sys­te­mowe gwarantuje użyt­kow­ni­kom bez­pie­czeń­stwo i kom­fort przez cały rok. Nie­za­wod­ność i cią­głość dzia­ła­nia zapew­niają dostawcy cie­pła. Dzięki wyso­kim nor­mom, zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą jest to także ogrze­wa­nie bez­pieczne dla śro­do­wi­ska natu­ral­nego.

Co wię­cej, cie­pło sys­te­mowe jest jed­nym z naj­tań­szych i naj­bar­dziej sta­bil­nych cenowo form ogrze­wa­nia. Cena cie­pła regu­lo­wana jest przez Urząd Regu­la­cji Ener­ge­tyki (URE). Atrak­cyjnie kształ­tują się rów­nież dla inwe­stora koszty inwe­sty­cyjne. 

Masz wąt­pli­wo­ści czy cie­pło sys­te­mowe jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem dla Ciebie? Sprawdź jak wypada na tle innych roz­wią­zań grzew­czych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!

Telefon
+48 782 220 942

Menu