Łasztownia

Nasze plany na Łasztowni

Chcemy stworzyć na Łasztowni nowoczesny, inteligentny, niskotemperaturowy system ciepłowniczy wykorzystujący lokalnie występujące ciepło odpadowe, pompy ciepła, źródła odnawialne, w którym magazynować będziemy energię odpadową.

Z podmiotami generującymi energię odpadową, jak i potencjalnymi jej odbiorcami możemy stworzyć sieć powiązań, w której lokalna sieć ciepłownicza umożliwi elastyczne wykorzystanie energii i rozwój relacji prosumenckich. Wspólne działanie w tym zakresie pozwoli nam na integrację procesów ogrzewania i chłodzenia przy wykorzystaniu pomp ciepła, promieniowania słonecznego i ciepła odpadowego. Dodatkowo będziemy wspierać na Łasztowni transport alternatywny poprzez stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Powstanie jedna z najciekawszych części miasta z niepowtarzalną w skali kraju infrastrukturą dostarczającą ciepło i chłód jednocześnie.

Ciepło odpadowe, magazyny ciepła i chłodu, wieloobiektowy organizm, w którym strumienie ciepła i chłodu krzyżują się oraz wzajemnie uzupełniają. To nie wizja dalekiej przyszłości, ale cie­płownictwo, które funkcjonuje już w Szczecinie na Łasztowni.

W połowie października 2022 roku rozpoczął pracę innowacyjny system ciepłowniczy piątej generacji (5G) na wzór szwedzkiego Medicon Village. To pierwszy raz, kiedy ectogrid™, autorski projekt E.ON został uruchomiony poza Szwecją, miejscem jego powstania.

Morskie Centrum Nauki (MCN), odbiorca ciepła, jest najnowszym i naj­bardziej innowacyjnym obiektem infrastruktury kulturalno-edu­kacyjnej popularyzującej naukę w oparciu o gospodarkę morską i historię Pomorza Zachodniego. Dostawy ciepła i chłodu przez niskotemperaturowe sieci ciepłownicze okazały się dla MCN ekonomicznie i społecznie ciekawym rozwiązaniem, dlatego chociaż planowano początkowo inne rozwiązania energetycznie, finalnie wybrano rozwiązania w oparciu o ectogrid™.

W Polsce to pierwsze tego typu rozwiązanie, a jego zastosowa­nie było możliwe w Szczecinie dzięki temu, że twórca techno­logii – koncern E.ON – jest udziałowcem i partnerem Szczeciń­skiej Energetyki Cieplnej. System pracuje już od jesieni 2022, więc obserwujemy ze szczególną uwagą wszystkie detale. Pierwszy rok funkcjonowania to czas testów, badań, obserwacji i nauki jak pracuje system w naszych warunkach.

Dostawy ciepła do MCN odbywają się przez Stację Bilansowania Ciepła (SBC), która obniża parametry czynnika grzewczego do wymagań sieci niskotemperaturowej, a nadmiar energii magazynuje.

Sieć ciepłownicza nowej generacji

3GDH Sieć ciepłownicza 3. generacji

Sieć wodna, gdzie temperatura czynnika grzewczego nie przekracza 100ºC. Parametry sieci dopasowuje się do parametrów instalacji wewnętrznej budynków. Obecnie najczęściej temperaturę sieci obliguje konieczność przygotowania ciepłej wody użytkowej. Minimalna temperatura sieci dla przygotowania ciepłej wody bez użycia dodatkowych źródeł w węźle wynosi 65°C

5GDH Sieć ciepłownicza 5. generacji

Sieć wodna ultra-niskich temperatur. Temperatura czynnika nie przekracza 50ºC. Parametry sieci ultra-niskich temperatur są stałe i nie są bezpośrednio związane z temperaturami obliczeniowymi instalacji budynków. Czynnik grzewczy w specjalnych okolicznościach może służyć także jako zasilanie układów chłodniczych. W celu tym sieć powinna posiadać zmienne parametry w zależności od pory roku. W sezonie grzewczym podnosić temperaturę zaś w okresie letnim schładzać czynnik.

Obszar działania sieci niskotemperaturowych

Zalety sieci nowej generacji

  • zmniejszenie strat ciepła – wynika z mniejszej różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem grzewczym a otoczeniem, dłuższy czas eksploatacji materiałów – materiały poddane niższym ciśnieniom i temperaturom czynnika grzewczego wykazują większą trwałość eksploatacyjną,
  • obniżenie kosztów inwestycyjnych – można użyć materiałów przystosowanych do niższych temperatur oraz ciśnień, zminimalizowanie strat związanych z awariami – niższe ciśnienie oraz temperatura powodują mniejsze szkody w trakcie ewentualnych awarii,
  • możliwość odbioru ciepła odpadowego z budynków – ciepło odpadowe ma zazwyczaj stosunkowo niską temperaturę, wprowadzenie takiego ciepła do sieci wysokoparametrowej nie jest możliwe,
  • produkcja chłodu – sieć ultra-niskich parametrów umożliwia, przy spełnieniu odpowiednich warunków, zaoferowanie odbiorcy ciepła wykorzystanie go także dla układów chłodniczych.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020 badania i innowacje z projektu REWARDHeat na podstawie umowy dofinansowania 857811

Menu