Projekt Fotowoltaika w CR Dąbska

Celem projektu była budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 100 kWp na terenie CR-Dąbska w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Czas realizacji projektu: III kwartał 2018 – III kwartał 2019

Wartość całkowita projektu: 781,5 tys. zł brutto, w tym dofinansowanie UE: 381,9 tys. Zł

Cele Projektu:

  • 95,58 MWhe/rok planowana produkcja energii elektrycznej,
  • 99,84 kWp planowana maksymalna moc zainstalowana w modułach fotowoltaicznych,
  • energia elektryczna wytwarzana przede wszystkim na potrzeby Ciepłowni Rejonowej Dąbska,
  • zdobycie nowych doświadczeń inwestycyjnych i eksploatacyjnych w branży fotowoltaicznej.

Efekty:

  • 79,43 t/rok – mniej CO₂,
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w wolumenie zużywanej energii ogółem w skali województwa, a w konsekwencji kraju,
  • brak emisji zanieczyszczeń,
  • działanie nie ma wpływu na wyczerpywanie zapasów paliwa, które jest wykorzystywane do produkcji energii,
  • paliwo jest darmowe, a koszt wyprodukowanej energii nie jest uzależniony od cen surowców.
Menu